[ArcRealCG – TUTORIAL] [IMPORT CAD VAO 3DS MAX]

Mo giao dien 3ds Max duong dan cua 파일 Cad가 배설 될 수있는 링크 Nhap vao tuy chon Weld cho phep han cac 더 많은 것을 알고 싶으 시다면, 치히로 박쥐가 진정한 박쥐 일을하다 Dang 25 chi cho phep 진정한 배트 cac diem trong mat phang Oxy nhin tu보기 맨 위로 Dang 3 cho phep truy 박쥐 딸랑 딸랑 딸랑 Dang 2 chi cho phep 진정한 배트 cac diem trong 매트 phang Oxy t t the Lam tuong tu chung ta co 케 케아 Khi tien hanh dung San, chung ta nung de chung o cao do 0, de cac 모델은 샌프란시스코에서 나왔습니다

Va day la ket qua ^ _ ^